_liste3_0004F-H.htm
 fin de
 5 Fürstenberger Holzschuh (? Holzhab) XVII et XVIII
 .
 
  bas d'écran
retour à l'extension 5  
 
XV 5
   
.XV
    32512 (Guillaume (Wilhelm ?) Engelman) (P-M)
1370-1...
=66880.98368
XV
                                      32513 (... ...) (P-M)
1...-1...
=66881.98369
.XV XV
32514 .... à .... 32519
 
33458.49212 à 34111.49855
.XV
   32520 (Nicolas Surgant) (P-M)
1...>1411
=66888.98376
XV
             32521 (... ...) (P-M)
1...-1...
=66889.98377
.XV
 32522 (Pantaleon Eberlin) (P-M)
1...-1...
=66890.98378
XV
                32523 (... ...)  (P-M)
1...-1...
=99891.98379
.XV
   32524 (Nicolas von Tunsel) (P-M)
14..-15..
=66892.98380
XV
                 32525 (... ...) (P-M)
1...-1...
=66893.98381
.XV
               32526 (Johann Wiss)(P-M)
1...-1450
=66894.98382
XV
 32527 (Agnes Wartenberg)  (P-M)
1...-1...
=66895.98383
.XV XV
32528 .... à .... 32543
 
66896.98384 à 66911.98399
.XV
                    32544 (Johann Roppolt) (P-M)
1...-1465
=66912.98400
XV
 32545 (Catharina Bœnlin (Bönlin)) (P-M)
1...-1489
=66913.98401
.XV XV
32546 .... à .... 32559
 
66914.98402 à 66911.98399
.XV
  32560 (Johannes Wurms) (P-M)
1...>1425
=66928.98416
XV
                                       32561 (... ...) (P-M)
1...-1...
=66929.98417
.XV XV
32562 .... à .... 32565
 
66930.98418 à 66911.98421
.XV
  32566 (Georg Schumacher) (P-M)
1...-1...
=66934.98422
XV
                   32567 (... ...)  (P-M)
1...-1...
=66935.98423
.XV XV
32567 .... à .... 65039
 
66936.98424 à 66911.98399
XVI 5
   
.XVI
  65040 (Nicolas Surgant) (P-M)
13...~1428
=133776.196752
XVI
             65041 (... ...) (P-M)
1...-1...
=133777.196753
.XVI XVI
65042 .... et .... 65043
 
133778.196754 et 133779.196755
.XVI
  65044 (Hermann Eberlin) (P-M)
13...>1407
=133780.196756
XVI
 65045 (Anna Surgant)  (P-M)
13...>1407
=133781.196757
.XVI XVI
65046 .... et .... 65047
 
133782.196758 et 133783.196759
.XVI
   65048 (Heitzmann von Tunsel) (P-M)
<1375~1427
=133784.196760
XVI
                      65049 (... ...) (P-M)
1...-1...
=133785.196761
.XVI XVI
65050 .... à .... 65087
 
133786.196762 à 133823.196799
.XVI
 65088 (Clewin (Nicolas) Roppolt) (P-M)
13...>1407
=133824.196800
XVI
                         65089 (... ...) (P-M)
1...-1...
=133825.196801
.XVI XVI
65090 .... à .... 65119
 
133826.196762 à 133823.196831
.XVI
  65120 (Johannes Wurms) (P-M)
13...>1410
=133856.196832
XVI
                                 65121 (Agnes ...) (P-M)
13..-1...
=133857.196833
.XVI XVI
65122 .... à .... 13075
 
133858.196834 à 26751.393503
XVII 5
   
.XVII
  130080 (Burckardt Surgant) * (P-M)
1...-1384
=267552.393504
XVII
              130081 (Claire ...) (P-M)
1...-1...
=267553.393505
.XVII XVII
130082 .... à .... 130175
 
267554.39506 à 267647.393599
.XVII
 130176 (Henman (Heïnmann) Roppolt) (P-M)
13..>1418
 267648.393600
XVII
                                130177 (... ...) (P-M)
1...-1...
 267649.393601
 
 130178.... et .... 130179
 
 267650.3936 à 26751.393503
FIN de l'extention 5 " FÜSTENBERGER  HOLZSCHUH "
 

  *  
Burckardt Surgant ( 1...-1384) n° 267552.393504 = 532768.794912, père de Anna Surgant (13...>1407)  
 
est le fils de Burckardt Surgant (1...-1...) 535104.787008 = 1065536.1589824
?   26160 = 262432
 
XVIII 
 
et de Claire ...   535105.787009 = 1065537.1589825
 ?  26161 = 262433
 
XVIII 
 
Clewin Roppolt 535296.787200 = 2131072.1590016
?  26352 = 525056
 
XIX 
 
Margaretha ... 535297.787201 = 2131072.1590017
 ?  26353 = 525057
 
XIX 
 
Clewin Roppolt 1070592.1574400 = 4262144.3180032
?  52704 = 1050114
 
XX 
 
Elisabeth ... 1070593.1574401 = 4262145.3180033
 ?  52705 = 1050115
 
XX 
 

I à V - VI - VII - VIII-1 - VIII-2 - VIII-3
extensions :   1 - 2 - 3 - 4a - 4b - 4c - 5a - 5b - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23a - 23b - 23c - 23d - 24 - 25 - 26a - 26b - 26c - 27 - 28 - 29